Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zachowanie poufności danych jest dla FHU EWEX Ewa Miecielica niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

 

Kto kontroluje i przetwarza Twoje dane osobowe?

Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane i przetwarzane przez FHU EWEX Ewa Miecielica
z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Elsnera 32 lok. 5, o numerze NIP 5211766368. Przedsiębiorca chroni także Twoje dane na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych. 

 

Skąd mamy twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, zawierania umowy, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na platformie.

 

Gromadzenie danych osobowych i cele przetwarzania.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wykorzystania Platformydo celów określonych w niniejszym dokumencie. Przetwarzamy twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą. Proszę pamiętać, że przed skorzystaniem znaszych usług lub funkcjonalności należy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookies oraz odpowiednią częścią Warunków dotyczącą usługi lub funkcji. W każdej zczęści można sprawdzić, czy istnieją jakieś szczególne warunki korzystania z danych osobowychlub czy wymagają one konkretnego przetwarzania Danych Osobowych użytkownika.Niepodanie pewnych obowiązkowych informacji może oznaczać, że nie będzie możliwezarządzanie rejestracją jako użytkownik lub korzystanie z niektórych funkcji lub usług dostępnychza pośrednictwem Platformy.Użytkownik niniejszym gwarantuje, że podane dane osobowe są prawdziwe i dokładne orazwyraża zgodę na zgłaszanie wszelkich ich zmian lub modyfikacji. Jeśli użytkownik udostępni namdane osobowe osób trzecich, będzie odpowiedzialna(-y) za poinformowanie takich osób trzecichi uzyskanie ich zgody na podanie tych danych w celach wskazanych w odpowiednich rozdziałachniniejszej Polityki Prywatności.

Administrator Danych, w stosownych przypadkach, wykorzystują dane osobowe donastępujących celów:

1.1 Zarządzanie rejestracją jako użytkownik Platformy. Przekazane nam przez użytkownika DaneOsobowe będą wykorzystywane do identyfikacji jako użytkownika Platformy oraz zapewnieniaużytkownikowi dostępu do różnych funkcji, produktów i usług, które są dostępne dla niego jakozarejestrowanego użytkownika.

1.2 Opracowanie, zgodność i zawarcie umowy kupna produktów, które użytkownik nabył lub innejumowy z nami za pośrednictwem Platformy. W szczególności należy wziąć pod uwagę, conastępuje:

- w przypadku wybrania opcji zapisania danych karty, użytkownik wyraźnie nas upoważnia doprzetwarzania wskazanych danych, które mają być wykorzystane jako niezbędne do jej aktywacjii dalszych czynności. Kod zabezpieczający karty (CVV lub CVC) używany jest wyłącznie dodokonania zakupu i nie może być następnie przechowywany ani przetwarzany w ramach danychpłatności. Zgoda na aktywację tej funkcjonalności oznacza, że dane użytkownika będąautomatycznie pojawiać się w tych polach podczas dokonywania przyszłych zakupów, dziękiczemu użytkownik nie będzie musiał ponownie wpisywać swoich danych przy każdym nowymzakupie, ponieważ będą one uważane za ważne. Użytkownik może zmienić lub usunąć swojąkartę w dowolnym momencie poprzez zakładkę Moje Konto. Przechowujemy i przesyłamy danekarty zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi standardami poufności i bezpieczeństwa kartkredytowych i debetowych. Ze względów bezpieczeństwa korzystanie z tej funkcji może wymagaćod użytkownika zmiany hasła dostępu. Należy pamiętać, że bezpieczeństwo podczas korzystaniaz Platformy zależy również od prawidłowego używania i przechowywania pewnych poufnychkodów.

 

1.3 Kontaktowanie się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu,wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, w celu przekazania aktualnych informacji lub komunikacjio charakterze informacyjnym w związku z funkcjami, produktami lub nabytymi usługami, w tymaktualizacją bezpieczeństwa Platformy, jeśli jest to konieczne lub uzasadnione w celu ichwdrożenia.

 

1.4 Uczestniczenie i zarządzanie zamówieniami składanymi za pomocą dostępnych kanałówobsługi klienta w odniesieniu do Platformy lub Sklepu stacjonarnego oraz monitorowanie jakościnaszych usług.

Przetwarzanie danych odbywa się albo przez (i) okres określony w przepisach prawa; (ii) albo domomentu ustania odpowiedniego celu mającego zastosowanie do określonych danych. Naprzykład dane odnoszące się do zamówień użytkownika będą przetwarzane tak długo, jak długo Administrator Danych może być zobowiązany do przechowywania takich danych zgodnie zobowiązującym prawem, i zostaną usunięte po ustaniu tego zgodnego z prawem celu.

 

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do danych: 

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się FHU EWEX Ewa Miecielica – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

 

Prawo do przenoszenia: 

Gdy FHU EWEX Ewa Miecielicaprzetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

 

Prawo do poprawiania danych:

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.  Jeśli masz konto na platformie FHU EWEX Ewa Miecielica, możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta.

 

Prawo do usunięcia danych:

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez FHU EWEX Ewa Miecielica, z wyjątkiem następujących sytuacji:

*masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta

* masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
* masz nieuregulowany dług wobec FHU EWEX Ewa Miecielica, niezależnie od metody płatności
* jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałaś(eś) z naszych usług w niewłaściwy sposób

* Jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych

 

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu FHU EWEX Ewa Miecielica

Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu FHU EWEX Ewa Miecielica. FHU EWEX Ewa Miecielicazaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

 

 

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

* przekazując taki wniosek FHU EWEX Ewa Miecielica

 

Prawo do ograniczenia:

Masz prawo zażądać, aby FHU EWEX Ewa Miecielicaograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

* jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu FHU EWEX Ewa Miecielica, wtedy FHU EWEX Ewa Miecielicaograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.

* jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy FHU EWEX Ewa Miecielica musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
* jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
* jeśli FHU EWEX Ewa Miecielicanie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

 

Jak możesz korzystać ze swoich praw, Administrator danych ?

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych. Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem. Aby sprostać temu wymaganiu administrator Twoich danych osobowych jest do Twojej dyspozycji pod adresem poczty elektronicznej sklep@ewex24.pl

 

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.

 

Subskrypcja Newslettera i cele marketingowe.

Jeśli użytkownik wyraża zgodę na subskrypcję NewsletteraEWEX24, dostarczymy mu informacje dotyczące naszych produktów i usług w różny sposób, np. za pomocą poczty elektronicznej,innych równoważnych elektronicznych środków komunikacji (takich jak wiadomości SMS, itp.).Subskrypcja NewsletteraEWEX24 może wiązać się z wykorzystaniem Danych Osobowych w celuudostępnienia użytkownikowi spersonalizowanej reklamy związanej z naszymi produktami iusługami za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub innych mediówelektronicznych, używanych przez nas lub strony trzecie. W celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług, niniejszyminformujemy, że Dane Osobowe związane z zakupami w sklepach internetowych lub fizycznych,gusty i preferencje mogą być wykorzystywane do analizy, generowania profili użytkowników,badań marketingowych, badań jakości i poprawy interakcji z naszymi klientami.Jeśli użytkownik jest zarejestrowany, może zmienić swoje preferencje związane z wysyłaniemtych komunikatów handlowych za pośrednictwem zakładki Moje Konto.Może również w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pośrednictwem Platformy lub postępować zgodnie z informacjami podanymi w każdej wiadomości.

 

Informacje dotyczące plików cookie

Używamy plików Cookie, które są małymi plikami zawierającymi informacje dotycząceprzeglądania, na przedmiotowej Platformie w celu ułatwienia przeglądania. Proszę zapoznać sięz naszą polityką dotyczącą plików Cookie, aby dowiedzieć się więcej na temat używanych przeznas plików Cookie, ich celu i innych istotnych informacji.

Informacja o plikach Cookies

Czym jest plik Cookie?

Cookie to mały plik tekstowy, zapisywany przez witrynę internetową na komputerze, telefonie lubjakimkolwiek innym urządzeniu Użytkownika, zawierający dane na temat korzystania Użytkownikaz tej strony. Cookies są potrzebne, w celu ułatwienia korzystania z witryny i sprawienia, by stałasię bardziej przyjazna Użytkownikowi, nie wyrządzając przy tym żadnej szkody komputerowi.Pomimo ze w niniejszej polityce stosowane jest ogólne pojęcie Cookie, jako główny sposóbprzechowywania informacji wykorzystywany przez tę stronę internatową, do tych samych celów, co Cookies stosowana jest również przestrzeń nazywana ,,Pamięcią Lokalną"przeglądarki. W związku z tym, informacja zawarta w tym rozdziale odnosi się również dowspomnianej „Pamięci Lokalnej”.Domyślnie przeglądarki internetowe umożliwiają przechowywanie i dostęp przez Cookies do urządzeń użytkowników końcowych. Użytkownik jest uprawniony w dowolnym momencie dozmiany ustawień dotyczących mechanizmu plików Cookies, tj. zmiany warunków przechowywaniai uzyskiwania dostępu do informacji zebranych za pomocą plików Cookie. Zapisane informacje i dostęp do nich nie zmienia konfiguracji urządzenia użytkownika końcowego,a także oprogramowania zainstalowanego na tym urządzeniu.Korzystając z tej witryny internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej w celuwyłączenia obsługi plików Cookie, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie na urządzeniu Cookies i dostęp do urządzenia końcowego użytkownika. Użytkownicy mogą w każdej chwilizmienić ustawienia przeglądarki internetowej, aby wyłączyć obsługę plików Cookie.

 

Jak wykorzystywane są Cookies na tej witrynie internetowej?

Cookies, to istotny element, na którym opiera się działanie naszej strony internetowej. Głównym celem Cookies jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z witryny internetowej. Informacja zebrana przez Cookies pozwala nam ponadto ulepszać witrynę internetową poprzezdokonywanie szacunków dotyczycących statystyk i wzorów użytkowania, poprzez dostosowaniewitryny do indywidualnych potrzeb użytkowników, przyspieszenie wyszukiwania, itd.

Czasami, jeśli uzyskaliśmy wcześniej świadomą zgodę, możemy używać plików Cookie, tagów lub innych podobnych funkcjonalności, aby uzyskać informacje, które umożliwiają nampokazywanie reklamy, zarówno z naszej własnej witryny internetowej lub witryn internetowychosób trzecich lub w jakikolwiek inny sposób, na podstawie analizy nawyków przeglądaniaużytkownika.

 

Do czego NIE są stosowane Cookies na tej stronie internetowej?

Nie przechowujemy wrażliwych danych osobowych, takich jak adres, hasło, dane karty kredytowej

lub debetowej itp. w plikach Cookie, których używamy.

 

Kto korzysta z informacji przechowywanych w Cookies?

Informacje przechowywane w Cookies naszej witryny internetowej są wykorzystywane wyłącznieprzez nas, z wyjątkiem tych określonych poniżej jako "pliki Cookies stron trzecich", które sąwykorzystywane i zarządzane przez podmioty zewnętrzne w celu świadczenia usług wymaganychprzez nas w celu poprawy naszych usług i doświadczenia użytkownika podczas przeglądanianaszej witryny internetowej. Główne usługi, do których są wykorzystywane te "pliki Cookies stron trzecich", to uzyskiwanie statystyk dostępu i gwarantowanie przeprowadzanych transakcjipłatniczych.

 

Jak mogę uniknąć używania plików cookie w tej witrynie?

Jeśli wolisz unikać używania Cookies na tej witrynie, biorąc pod uwagę wyżej opisaneograniczenia, musisz najpierw wyłączyć korzystanie z plików Cookie w przeglądarce, a następnieusunąć pliki Cookie zapisane w przeglądarce powiązanej z tą witryną. Możesz skorzystać z tejopcji, aby uniemożliwić korzystanie z plików Cookie w dowolnym momencie.

 

Jak wyłączyć i uniemożliwić korzystanie z plików Cookie?

Użytkownik może ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki Cookie z tej witryny w dowolnymmomencie, zmieniając konfigurację przeglądarki, wykonując czynności wskazane poniżej.Chociaż ustawienia są różne w każdej przeglądarce, pliki Cookie są zwykle konfigurowane wmenu "Preferencje" lub "Narzędzia". Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowaniaplików Cookie w przeglądarce, zobacz menu "Pomoc" w samej przeglądarce.

 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Sklep internetowy Sellingo