Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENI USŁUG SKLEPU EWEX24.PL

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ewex24.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest: Ewa Miecielica prowadząc działalność gospodarczą pod firmą FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA EWEX z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Elsnera 32 lok. 5, o numerze NIP 5211766368, zwany dalej „Sprzedawcą”.

2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową m. in. następujących produktów (zwanych dalej Produktami): odzieży.

3. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

4. Ceny wszystkich Produktów wyrażone są w polskich złotych, w kwocie brutto (tj. zawierającej podatek VAT). O ile opisy Produktów nie stanowią inaczej, Ceny nie obejmują kosztu wysyłki.

§ 2 REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Sklep umożliwia Klientom założenie Konta użytkownika. Konto użytkownika nie jest niezbędne do złożenia zamówienia. Klient korzystający z Konta użytkownika ma możliwość m. in. przeglądać historię swoich zamówień oraz wypełniać automatycznie formularz zamówienia danymi zapisanymi wcześniej danymi.

2. Klient może założyć Konto użytkownika:

1) Klikając opcję „Rejestracja” na stronie Sklepu, albo

2) Zaznaczając pole „Chcę założyć Konto w Sklepie” w formularzu składania zamówienia.

3. W celu założenia Konta użytkownika Klient podaje swój adres e-mail i hasło oraz potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.

4. W celu usunięcia konta Klient powinien wysłać takie żądanie do Sprzedawcy z adresu e-mail podanego w trakcie rejestracji. Po otrzymaniu e-maila Sprzedawca skonstatuje się z klientem w celu potwierdzenia żądania usunięcia konta w terminie 3 dni od dnia otrzymania żądania. Konto zostanie usunięte w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia żądania usunięcia konta. Usunięcie konta nie oznacza usunięcia danych osobowych zebranych w celu realizacji złożonego zamówienia ani danych osobowych zawartych w dokumentach księgowych.

§ 3 ZAMAWIANIE PRODUKTÓW

1. Aby złożyć zamówienie należy:

1) Wybrać Produkty, dodając je do koszyka za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”;

2) Po wybraniu Produktów kliknąć „Przejdź do koszyka”, a następnie określić ilość zamawianych produktów, wybrać sposób dostawy i płatności, oraz wprowadzić ewentualny kod rabatowy;

3) Wprowadzić wymagane dane i potwierdzić, że Klient zapoznał się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz że akceptuje przedstawione w nich warunki albo zalogować się do Sklepu;

4) Po ponownym sprawdzeniu treści zamówienia – potwierdzić klikając „Złóż zamówienie”.

2. Zawarcie umowy i powstanie obowiązku zapłaty następuje w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

§ 4 DOSTAWA

1. Sklep umożliwia wybór spośród następujących sposobów dostawy:

1) Poczta Polska;

2) Kurier;

3) Odbiór osobisty;

2. Szczegółowe koszty i terminy dostarczenia przesyłek są określone w zakładce koszty wysyłki.

3. Przed przyjęciem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie zostało uszkodzone podczas transportu, a w razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń – odmówić odbioru paczki, sporządzić w obecności kuriera protokół szkody i skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 5 PŁATNOŚĆ

1. Sklep udostępnia następujące sposoby płatności:

1) Płatność przy odbiorze (przesyłka za pobraniem)

2) Przelew tradycyjny

3) Kartą kredytową lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem PayU lub Transferuj.pl

2. Wybór opcji płatności kartą kredytową lub przelewem elektronicznym wiąże się z koniecznością zaakceptowania warunków odpowiedniego operatora płatności elektronicznych.

3. Do każdego zakupionego Produktu dołączony jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca dla każdego produktu oferowanego przez Sklep określa przewidywany czas realizacji zamówienia wyrażony w dniach roboczych. Sprzedawca wysyła zamówiony Produkt nie później niż z upływem ostatniego dnia przewidywanego czasu realizacji zamówienia, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. Jeżeli zamówienie obejmuje kilka Produktów o różnym czasie realizacji, dla wyliczenia najpóźniejszego terminu wysyłki, o którym mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę najdłuższy przewidywany czas realizacji.

§ 7 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Klient może anulować złożone zamówienie do momentu otrzymania od Sprzedawcy wiadomości o skompletowaniu i wysłaniu zamówienia.

2. Anulowanie zamówienia następuje jeżeli Klient złoży oświadczenie o anulowaniu zamówienia telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. W każdym przypadku Sprzedawca potwierdzi anulowanie zamówienia wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta.

§ 8 PRAWO DO ODSTĄPIENIA

1. Klientom sklepu będącym konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy- zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz.827).

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobą trzecią inną niż przewoźnik.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Jeśli konsument złoży swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie prześle mu potwierdzenie otrzymania przedmiotowego oświadczenia woli na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeśli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymane pieniądze za zakupiony towar wraz z kosztami przesyłki w ciagu 14 dni od otrzymania zwrotu. 

 

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient zobowiązany jest odesłać rzecz na adres sklepów (w zależności gdzie nabył) : do Gdyni  kod 81-363, ul. Starowiejską 41/43 lok 16, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.

10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie Usług Dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę Dodatkową, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;

3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

§ 9 REKLAMACJA/ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA WADĘ RZECZY SPRZEDANEJ

1. Sprzedawca dostarcza towar bez wad. W przypadku wystąpienia wady rzeczy sprzedanej Klient będący konsumentem może skorzystać z opisanej poniżej procedury reklamacyjnej, zgodnej z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Jeżeli kupiony towar ma wadę, konsument może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową(przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy). Jej podstawą będzie rękojmia.

2. W razie stwierdzenia niezgodności Produktu z umową Klient powinien:

1) złożyć Sprzedawcy oświadczenie zawierające:

· opis, w jakim zakresie Produkt jest niezgodny z umową (np. wskazanie usterki),

· określenie roszczenia Klienta (żądanie wymiany albo nieodpłatnej naprawy towaru),

· dane umożliwiające nawiązanie kontaktu z Klientem;

2) dostarczyć lub odesłać Produkt na własny koszt na adres Sprzedawcy.

3. Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę wzoru reklamacyjnego.

4. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta.

5. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi.

6. W sytuacji braku zamówionego niewadliwego Produktu, Sprzedawca informuje o tym Klienta e-mailem lub telefonicznie. Wedle wyboru Klienta – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny produkt w tej samej cenie, wybrany przez Klienta.

7. Klient nie będący konsumentem może reklamować wadliwy Produkt zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

§ 10 POZA SĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1.Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.

2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl

§ 11 SPORY

Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 12 INFORMACJE TECHNICZNE

1. Ze Sklepu można korzystać na urządzeniach spełniających następujące minimalne wymagania techniczne:

1) System operacyjny: Windows , iOS, Linux i inne które używają przeglądarek wymienionych poniżej;

2) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome;

2. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę Klienta.

§ 13 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Sprzedawca, tj. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA EWEX Ewa Miecielica. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień. Klienci podają swoje dane osobowe dobrowolnie, w trakcie procesu rejestracji w Sklepie lub składania zamówienia w Sklepie. Sprzedawca przetwarza dane klientów w celach marketingowych tylko po otrzymaniu odrębnej zgody Klienta.

2. Sprzedawca w celu realizacji zamówień udostępnia dane osobowe klientów innym podmiotom, takim jak operatorzy płatności (PayU, Transferuj.pl) i firmy kurierskie.

3. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełniania, aktualizacji, jak również żądania zaniechania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Zarejestrowani Klienci mogą samodzielnie dokonywać zmian w zakresie danych osobowych zapisanych na Koncie użytkownika.

4. Sprzedawca zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Polityką prywatnościoraz polityką cookies stanowiącą załącznik do Regulaminu.

5.Kupujący zgadza się na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie przez firmę FHU EWEX z siedzibą w Warszawie przy ul. Elsnera 32/5 do celów realizacji zamówień w zbiorach danych FHU EWEX zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28 z późn. zmian.) mam prawo dostępu do swoich danych ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Wszelkie zamówienia, a także związane z nimi postępowania reklamacyjne realizowane są zgodnie z treścią Regulaminu obowiązującego w dniu składania zamówienia. Informacje o zmianie Regulaminu będą każdorazowo publikowane na stronie Sklepu oraz rozsyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do zarejestrowanych Klientów.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.

 

 

 

 

 

WZÓR 1  ŻADANIE ZAPRZESTANIA PRZETWARZANIA DANYCH

 

Miejscowość, ................. r.

………………………………………

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

………………………………………

(Adres wnioskodawcy)

………………………………………

 

 

 

………………………………………………

 (Pełna nazwa administratora danych)

………………………………………………

(Adres siedziby administratora danych)

………………………………………………

 

 

  

Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych

 

 

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.)żądam zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.

 

 

Z poważaniem,

 

……………………………………

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

 

WZÓR 2 REKLAMACJA TOWARU

 

Miejscowość, data....................................

Imię i Nazwisko Konsumenta

..............................................................

 

Adres

..............................................................

 

Pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy

 

 

 

.......................................................................

 

.......................................................................

 

 

 

Reklamacja Towaru

 

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ............... towar jest wadliwy. Wada polega na …………………. Wada została stwierdzona w dniu .................... Z uwagi na powyższe na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny żądam:

- wymiany towaru na nowy * art. 561 § 1

- nieodpłatnej naprawy towaru* art. 561 § 1

- obniżenia ceny towaru o kwotę…………….(słownie) ...................................... Proszę o zwrot podanej kwoty na konto/przekazem pocztowym na adres* art. 560 § 1

- z uwagi na wadę istotną odstępuję od umowy i proszę o zwrot wpłaconych środków na konto/przekazem na adres* art.560 § 1

 

 

 

Z poważaniem

(własnoręczny podpis)

 

(*) niepotrzebne skreślić

 

 

 

WZÓR 3 OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Miejscowość, data.............................

 

Imię i Nazwisko Konsumenta

.............................................................

 

Adres

............................................................

 

 

 

Pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy

.......................................................................

 

......................................................................

 

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Ja….................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących

rzeczy: .....................................................................................................................................................................................

 

Data odbioru towaru nastąpiła w dniu……................

 

Podpis konsumenta

...........................................................

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Sklep internetowy Sellingo